Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1 Szőke Mihály ev. értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével a vevő (szerződött partner, illetve regisztrált vevő is ide tartozik) által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.2 A vevő a regisztrációját követő megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és Szőke Mihály ev. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 Szőke Mihály ev. tevékenysége során székhelyén és saját sleptúrás autóin azonnali készpénzfizetés ellenében, illetve meghatározott feltételek teljesülése esetén, halasztott fizetési kedvezménnyel értékesíti termékeit.

2.2 Szőke Mihály ev. hosszabb üzleti kapcsolat esetén a vevő részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a Szőke Mihály ev. kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, illetőleg a kedvezmény iránti vevői igény előterjesztésének előfeltétele a vevő legalább három alkalommal történő, együttesen minimum nettó 300.000,- Ft értékben lebonyolított, készpénzes vásárlása Szőke Mihály ev.-nél. Szőke Mihály ev. fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, ?engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány? (ún. ?hitelkeret?) biztosítását limitálja.

2.3 A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait Szőke Mihály ev. a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szőke Mihály ev. a nyilvántartásaiban tárolja, de harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet csak sor. A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy Szőke Mihály ev. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Szőke Mihály ev-hez történő eljuttatásával.

2.4 A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szőke Mihály ev. folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Szőke Mihály ev. a jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatot számítja fel. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szőke Mihály ev. külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

2.5 Írásbeli emlékeztető, ill. a regisztráció során megadott e-mail címre fizetési felszólító kerül azon vevők részére megküldésre, amelyeknek lejárt tartozásuk van. Három munkanap után ismételt fizetési felszólítás kerül azon vevők részére megküldésre, amelyek a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat. Az írásbeli fizetési emlékeztető mellett ezen hátralékos vevők, a lejárt fizetési határidőtől számított hatodik naptári napon a Szőke Mihály ev. rendszerében ?letiltásra? kerülnek (a halasztott fizetési kedvezményük megvonásra kerül), és a továbbiakban vásárlásaikat kizárólag az ellenérték azonnali, készpénzben történő megfizetése mellett bonyolíthatják. Azon esetben, ha a vevő a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a Szőke Mihály ev. kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a ?hátralékos? vevő nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a harminc naptári napot, úgy Szőke Mihály ev. a követelését jogi úton érvényesíti (tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levelet küld), a cégvezető döntése szerint ügyvéd vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 293. §-a alapján terheli a vevőt. A tartozás rendezése tárgyában tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levél esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szőke Mihály ev. felé telefonon, telefaxon, interneten a webshopon (www.szokepapir.hu) és e-mailen keresztül adhatja le megrendelését. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Szőke Mihály ev. és a vevő között érvényesen létrejön. A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Szőke Mihály ev. elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Szőke Mihály ev. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Szőke Mihály ev. a székhelyén egy félévig megőrzi.

3.3 A vevő vállalja, hogy a megrendelésein feltünteti a Szőke Mihály ev. árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A vevő tudomásul veszi, hogy a Szőke Mihály ev. az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

3.4 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Szőke Mihály ev -t különösen nem terheli felelősség:

  • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
  • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
  • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
  • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
  • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1. Szőke Mihály e.v.által üzemeltetett webshopban (www.szokepapir.hu) 14 óráig megrendelt és raktáron lévő árut a külön szerződéssel rendelkező partnereinek (továbbiakban: szerződött partner), a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között belföldön díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 25 000 (huszonötezer) forint összeget. Amennyiben a szerződött partner a megrendelését nem a webshopon keresztül adja le, hanem azt e-mail vagy fax formájában juttatja el Szőke Mihály e.v-hoz, úgy a kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja Szőke Mihály e.v a következő munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szőke Mihály e.v nem áll módjában vállalni. A nettó 25 000 (huszonötezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a szerződött partner viseli oly módon, hogy az 1500 (ezerötszáz) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha a megrendelés másolópapírt, vagy leporellót is tartalmaz, azok szállítmányozó céggel történő kiszállítása és kiszállítási költsége egyedi megállapodás szerint történik. Ha egy szerződött partnertől azonos napon 12 óráig több megrendelés is érkezik, ezek összevonásra kerülnek. A 12 és 14 óra között érkező megrendelések összevonására nincs lehetőség, ezért a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 25 000 (huszonötezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhoz szállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: 12 óra után a megrendelések becsomagolása elkezdődik, és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt Szőke Mihály e.v részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.

4.2 Amennyiben a megrendelés nettó 25 000 (huszonötezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a szerződött partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha Szőke Mihály e.v a szerződött partner következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla nettó összértéke eléri a 25 000 (huszonötezer) forintos határt.

4.3 Szőke Mihály e.v a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szőke Mihály e.v által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.
 
4.4 A megrendelt áru szállítása a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szőke Mihály ev. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.
 
4.5 Nem szerződött partner (vevő) internetes vásárlása esetén a kiszállítás kérése esetén postai úton, utánvéttel, a vevő költségére történik. Postai utánvét esetén a szállítás költségei tekintetében a mindenkori szállítási és fizetési feltételek az irányadók.
 
4.6 Az áruátvételkor a szerződött partner, illetve a regisztrált vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
 
4.7 Az áru kísérő okmány a számla, kivételes esetekben szállítólevél, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.
 
4.8 A szerződött partner, illetve a regisztrált vevő jogosult az árut a Szőke Mihály ev. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
 
  • az áru minősége, mennyisége nem megfelelő;
  • az árucikk nem lett megrendelve;
  • a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
  • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, ? stb.).


5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1 A Szőke Mihály ev. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

5.2 A vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van a Szőke Mihály ev. felé, köteles a nála található még nem értékesített, a Szőke Mihály ev. által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a Szőke Mihály ev. székhelyén a Szőke Mihály ev. rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában Szőke Mihály ev. a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Szőke Mihály ev.-vel szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a vevő köteles- Szőke Mihály ev. nek az áru visszaszállításával felmerülő, a visszaszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a vevő vagy a vevő érdekkörébe tarozó személy a Szőke Mihály ev. által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a vevő a visszaszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a Szőke Mihály ev. részére megfizetni.

5.3 Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Szőke Mihály ev. jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1 Szőke Mihály ev. raktárából csak barna ragasztószalaggal lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Szőke Mihály ev. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. Szőke Mihály ev. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Szőke Mihály ev.-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A vevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Szőke Mihály ev. csak a sértetlen barna ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.

6.4 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szőke Mihály ev. mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

6.5 A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen ÁSZF-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori szortiment kedvezmények figyelembevételével történik. 

7.2 A rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3 Szőke Mihály ev. az árváltozás jogát fenntartja.

7.4 Szőke Mihály ev. aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.szokepapir.hu címen. Szőke Mihály ev. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szőke Mihály ev. semmiféle felelősséget nem vállal.

7.5 Szőke Mihály ev. online rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező vevő léphet be. A vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció során megadott jelszó kezeléséért, a vevőt teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. Szőke Mihály ev. nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a vevőnél, akár más harmadik személynél. Viszonteladó partnerek regisztrációját kizárólag Szőke Mihály ev. végzi el. Ennek során a viszonteladó olyan jelszót kap, amelyet az első belépéskor köteles megváltoztatni. E kötelezettség elmulasztásából származó károkért Szőke Mihály ev. semmilyen felelősséget nem vállal. A viszonteladó partnerre a továbbiakban e bekezdés első részében foglaltak az irányadók.

7.6 Szőke Mihály ev. a nagykereskedelmi listaáraiból készpénzes vásárlás esetén 3% kedvezményt biztosít a vevőnek.

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1 Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a Szőke Mihály ev. csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos - a Szőke Mihály ev. munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a Szőke Mihály ev. a teljes vételárat az eredeti számla átadása alapján, a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt a Szőke Mihály ev. a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni Szőke Mihály ev. weboldalán (www.szokepapir.hu) található ?Reklamáció? adatlap kitöltésével.

8.2 A vevő visszáru iránti kérelmét a Szőke Mihály ev. weboldaláról (www.szokepapir.hu) letölthető ?Visszáru adatlap? kitöltött példányának megküldésével nyújthatja be a Szőke Mihály ev.-hez. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Szőke Mihály ev. hibájából kerülnének visszáruzásra, azaz a vevőnél felhalmozódott árutöbblet, valamint esetlegesen feleslegessé vált megrendelések, stb. és megvásárlásuktól számítva még nem telt el három hónap, minimum 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy értékazonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a Szőke Mihály ev. kizárólag az eredeti számla megléte alapján, bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. Az egyedileg rendelt vagy szezonális cikkek visszáruzására nincs lehetőség.

8.3 A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A visszaszolgáltatás költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Szőke Mihály ev. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított harminc napon belül a vevő részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a vevő a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a vevő az elállási jog gyakorlására a vevő személyéhez kötött, illetőleg a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

8.4 A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a Szőke Mihály ev. bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A reklamációk jogosságának nélkülözhetetlen bizonylata a vásárlást igazoló eredeti számla. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és a Szőke Mihály ev. engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a logisztikai cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként a Szőke Mihály ev. telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre.

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és Szőke Mihály ev. jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg, ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő a kártérítés összegét a Szőke Mihály ev. felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Szőke Mihály ev. részére átutalni.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

9.4 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.